Skip to content | 
English | Cymraeg
You are not logged in | Log in

Workforce Development

Terms and Conditions/Booking Process for online bookings and payments


Returning to learning after a break; Learning can be an enjoyable experience and it's a great way to catch up on anything you may feel you have missed out on - or prepare for your next career move. Skills are becoming more and more important in today's workplace and doing a course could open up new opportunities for you. Whatever your reasons for returning to learning, there's lots of support available to help you. The training programme has been designed to support family life and into work opportunities and has been compiled around the results of a yearly Training Needs Analysis (TNA) completed by Flying Start parents. It is funded by the Flying Start Programme. Detailed below are the conditions to attending any of the courses in the training programme along with the booking information.


Eligibility Criteria

 • Training is available to all adults living within the Flying Start post coded area.

Responsibility of the Learner

 • When booking on the training it is the responsibility of the learner to adhere to the Code of Conduct. Failure to do so may result in the individual not being able to attend future courses.
 • Training courses may be added throughout the year. Please make sure you check the website regularly for details and updates.
 • Please ensure that your details are kept up to date, all correspondence will be sent via email.
 • Handouts/ certificates and other information applicable to the course can be downloaded from the website and are available to print off. Please note that for some courses, handouts/ certificates will not be available.
 • If you need to make a change to the booking, this must be completed within 24 hours before the course start date and time. This is to ensure that the trainer receives the updated attendance list in order to prepare for the session.
 • Individuals who are not on the attendance list will be refused entry
 • It is the responsibility of the attendee to read and fully understand the Health and Safety guidelines in the training rooms.
 • It is the learner's responsibility to inform Cardiff Workforce Development prior to the course if they require any additional support in order to successfully complete the course.

Booking

 • If you are not already set up to use the Online Booking Website, you will need to contact Cardiff Workforce Development for further information via workforcedevelopment@cardiff.gov.uk
 • Once the learner has received a user guide and log on details, the system can be accessed. The user guide will also be available on the website.
 • Learner details can be amended once logged into the system.
 • Reserve lists will be held at the point of request if the course is full. Cardiff Workforce Development will contact the relevant person if and when spaces become available.

Cancellation policy

 • The cost of all courses will be covered by Flying Start and will be free to eligible Flying Start learners. As Flying Start is covering the cost of the training if places are un- filled due to non-attendance learners may lose the right to book onto any further course.
 • Where possible cancellations need to be made giving at least 7 full days' notice, so that the place can be offered out to the waiting list. If un- foreseen circumstances prevent the learning from attending on the day they need to contact the Workforce Development team on 029 2035 1709.
 • For learners who do not follow the cancellation policy details above, they will be given a non-attendance strike against their profile. After two non-attendance strikes the learner will have their account deactivated will not be able to book onto further courses for a period of six months.

Code of Conduct for Learners

 • Workforce Development aim to deliver high standards of quality training that will guide, inspire and support all course participants.
 • Our aim is to create an atmosphere of enthusiasm and mutual support and respect between the trainers and attendees in order to maximise the individual's learning experiences and outcomes.
 • All trainers and learners are encouraged to listen to and consider each other's points of view. Please remember the trainer is an expert in their particular field and therefore we ask that you respect this. However, your views and experiences are important and positive participation is encouraged.
 • We also ask that you make yourself aware of health and safety, by being aware of facilities and emergency procedures.
 • Therefore, we ask for the cooperation of all participants to abide by our Code of Conduct to ensure that the training event is undertaken successfully within a safe and secure environment. Failure to abide by this may result in exclusion from future training courses.
 • Please complete our course evaluation forms at the end of the training session. We welcome any feedback you may have to enable us to develop and improve our service further.
 • Please talk to the trainer if you feel you could benefit from essential skills support. The trainer will discuss all options of support available to you in a confidential manner.
 • Please do not use your mobile phones during the training. If you are expecting an urgent call, please advise the trainer at the start of the session.

Telerau ac Amodau/Proses Bwcio ar gyfer archebion ar-lein a thaliadau

Telerau ac Amodau/Proses archebu ar gyfer archebu a thalu ar-lein


Dychwelyd i ddysgu wedi seibiant: gall dysgu fod yn brofiad pleserus ac mae'n ffordd wych o ddysgu unrhyw beth rydych yn teimlo eich bod wedi ei fethu, neu o baratoi ar gyfer eich cam nesaf yn eich gyrfa. Mae sgiliau'n dod yn fwyfwy pwysig yn y gweithle heddiw a gall gwneud cwrs agor cyfleoedd newydd i chi. Pa un bynnag yw eich rheswm dros ddychwelyd i ddysgu, mae llawer o gefnogaeth ar gael i chi. Mae'r rhaglen hyfforddi wedi ei chreu er mwyn cyd-fynd â bywyd teulu a chyfleoedd y Gwasanaeth Mewn i Waith ac mae wedi ei chreu ar sail canlyniadau Dadansoddiad Anghenion Hyfforddiant a gwblhawyd gan rieni Dechrau'n Deg. Caiff ei ariannu gan raglen Dechrau'n Deg. Isod mae amodau mynychu'r cyrsiau sydd yn y rhaglen hyfforddi ynghyd â'r wybodaeth bwcio.


Meini prawf cymhwysedd

 • Mae hyfforddiant ar gael i'r holl oedolion sy'n byw yn ardal cod post Dechrau'n Deg.

Cyfrifoldeb y Dysgwr

 • Wrth gadw lle ar yr hyfforddiant, cyfrifoldeb y dysgwr yw cydymffurfio â'r Cod Ymddygiad. Gall peidio â gwneud hynny olygu na fydd modd i'r unigolyn fynd ar gyrsiau yn y dyfodol.
 • Mae'n bosibl yr ychwanegir cyrsiau hyfforddi trwy'r flwyddyn. Sicrhewch eich bod yn cadw llygad ar y wefan yn rheolaidd am fanylion a newyddion.
 • Sicrhewch fod eich manylion yn gyfredol, anfonir yr holl ohebiaeth drwy e-bost.
 • Gellir lawrlwytho taflenni gwaith/tystysgrifau a gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'r cwrs o'r wefan ac maent ar gael i'w hargraffu. Sylwer na fydd taflenni gwaith/tystysgrifau ar gael ar gyfer rhai cyrsiau.
 • Os oes angen i chi newid yr archeb, bydd yn rhaid cwblhau hyn o leiaf 24 awr cyn i'r cwrs gychwyn. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr hyfforddwr yn derbyn y gofrestr gywir er mwyn paratoi at y sesiwn.
 • Ni chaiff unigolion nad ydynt ar y gofrestr ddod i mewn.
 • Cyfrifoldeb y sawl sy'n mynychu yw darllen a deall canllawiau Iechyd a Diogelwch yr ystafelloedd hyfforddi'n llawn.
 • Cyfrifoldeb y dysgwr yw rhoi gwybod i dîm Datblygu'r Gweithlu Caerdydd cyn y cwrs os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arno er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Cadw lle

 • Os nad ydych eisoes wedi eich cofrestru er mwyn defnyddio Gwefan Bwcio Ar-lein, bydd angen i chi gysylltu â thîm Datblygu'r Gweithlu Caerdydd am ragor o wybodaeth trwy datblygurgweithlu@caerdydd.gov.uk
 • Wedi i'r dysgwr dderbyn canllaw defnyddwyr a manylion mewngofnodi, bydd modd iddo ddefnyddio'r system. Bydd y canllaw defnyddwyr hefyd ar gael ar y wefan.
 • Gall y dysgwr addasu ei fanylion wedi iddo fewngofnodi i'r system.
 • Cedwir rhestr wrth gefn ar gais ar gyfer cwrs sy'n llawn. Bydd tîm Datblygu'r Gweithlu'n cysylltu â'r person perthnasol os a phan fydd lleoedd ar gael.

Polisi canslo

 • Bydd Dechrau'n Deg yn talu costau'r holl gyrsiau a bydd y cyrsiau am ddim i ddysgwyr cymwys Dechrau'n Deg. Oherwydd bod Dechrau'n Deg yn talu costau'r hyfforddiant, os bydd lleoedd gwag oherwydd nad yw rhywun wedi dod, mae'n bosibl y bydd y sawl na ddaeth yn colli ei hawl i gadw lle ar gwrs arall.
 • Os yw'n bosibl, mae'n rhaid canslo trwy roi rhybudd o leiaf 7 niwrnod cyn y cwrs er mwyn gallu cynnig y lle i'r rhaid sydd ar y rhestr aros. Os yw amgylchiadau annisgwyl yn atal y dysgwr rhag gallu dod ar y diwrnod, bydd angen iddo gysylltu â thîm Datblygu'r Gweithlu ar 029 2035 1709.
 • Bydd dysgwyr nad ydynt yn dilyn manylion y polisi canslo uchod yn cael marc absenoldeb wrth eu proffil. Wedi dau farc am absenoldeb, bydd cyfrif y dysgwr yn cael ei rewi ac ni fydd modd iddo gadw lle ar gyrsiau eraill am chwe mis.

Cod Ymddygiad Dysgwyr

 • Mae'r tîm Datblygu'r Gweithle'n ceisio cynnig hyfforddiant o safon uchel a fydd yn arwain, ysbrydoli ac yn rhoi cefnogaeth i'r holl rai sydd ar y cwrs.
 • Ein nod yw creu amgylchedd brwdfrydig gyda chefnogaeth a pharch ar y naill ochr rhwng yr hyfforddwyr a'r hyfforddai er mwyn sicrhau'r profiadau a'r canlyniadau gorau i'r dysgwr.
 • Anogir yr holl hyfforddwyr a'r dysgwyr i wrando ar ac ystyried safbwynt ei gilydd. Cofiwch fod yr hyfforddwr yn arbenigwr yn ei faes penodol ac felly rydym yn gofyn i chi barchu hynny. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig ac anogir cymryd rhan mewn modd gadarnhaol.
 • Rydym hefyd yn gofyn i chi ddysgu am iechyd a diogelwch trwy fod yn ymwybodol o'r cyfleusterau a'r gweithdrefnau mewn argyfwng.
 • Felly, rydym yn gofyn i bawb sy'n cymryd rhan gydweithredu trwy gydymffurfio â'n Cod Ymddygiad er mwyn sicrhau bod y digwyddiad hyfforddi'n digwydd yn llwyddiannus ac mewn amgylchedd diogel. Gall peidio â chydymffurfio arwain at wahardd unigolyn o gyrsiau hyfforddi yn y dyfodol.
 • Cwblhewch ein ffurflenni gwerthuso cwrs ar ddiwedd y sesiwn hyfforddi. Rydym yn croesawu unrhyw adborth gennych a allai roi'r gallu i ni ddatblygu a gwella ein gwasanaeth ymhellach.
 • Siaradwch â'r hyfforddwr os ydych yn teimlo y gallwch fanteisio ar gymorth sgiliau hanfodol. Bydd yr hyfforddwr yn trafod yr holl opsiynau cymorth sydd ar gael i chi yn gyfrinachol.
 • Peidiwch â defnyddio'ch ffonau symudol yn ystod yr hyfforddiant. Os ydych yn disgwyl galwad frys, rhowch wybod i'r hyfforddwr ar ddechrau'r sesiwn.